Shabbat Shekalim

Shabbat before Rosh Chodesh Adar

www.hebcal.com/holidays/shabbat-shekalim?tag=dl-all

Bookmark the permalink.